ඩිලාන් පංචන සහ වජිර අසංක යන අයගේ උසිගැන්වීම මත දේශපාලන චීවරධාරී ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර තර්ජනය කිරීමට යොමු වූ බවට චෝදනාවක්