විකාලයේ ආහාර පිළිගැනීමෙන් කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි ඇවතට පැමිණීම

Submitted by admin on ඉරි, 01/02/2022 - 15:37
දිනය
චෝදක
කමල් වික්‍රමනායක
චූදිත
කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි