පචකම්මට්ඨාන සංවිධානයට ලංකාවේ සිය මධ්‍යස්ථානය ලෙස කැලයක් වවන්ඩ යම් යම් පිරිස් ඉඩ නොදීම

Submitted by admin on සඳු, 12/20/2021 - 13:15
දිනය
චෝදක
පචකම්මට්ඨාන සංවිධානය
චූදිත
කැකිරාව යම් භික්ෂු පිරිසක් සහ ගිහි පිරිසක්

[ 01:43 ]

දැන් අපි මෙහෙම තියෙද්දි අපි ලංකාවේ අපේ දැනට යුරෝපයේ ක්‍රියාත්මක උවත් ලංකාවේ මධ්‍යස්ථානයක් නැති නිසා අපි ඉඩමක් ගත්තා කැකිරාව ...

[ 02:05 ]

ඒ ඉඩම තුළ අපි බැලුවේ අර දෙවන පරමාර්ථය, ඊළඟ පරමාර්ථය ඉෂ්‍ට කරන්න ස්වභාවික වනාන්තරයක් වවන්ඩ..

සබැඳි:

  1. මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමිගේ ජන්බුද්වීප බොරුව
  2. මීවනපලානේ පචෝරිස් හිමි තථාගතයන් වහන්සේ හා සම්බන්ධ ස්ථාන හතරක් ගැන මුසා දෙසීම
  3. බුදුන් වහන්සේ පා ගමනින් බුද්ධගයාවේ සිට ඉසිපතනයට වැඩම කිරීම පිළිබඳ මීවනපලානේ පචෝරිස් හිමි නොනිසි සැක ඉපදවීම
  4. බුදු දහමේ කියැවෙන මහා නදීන් පහ