සාලියවැව භික්ෂුවක් කාන්තාවකගේ පස්ස ප්‍රදේශය ඇල්ලූ බවට චෝදනාවක්

Submitted by admin on සඳු, 12/13/2021 - 20:24
දිනය
චෝදක
අදාළ කාන්තාව (නම නොදනියි)
චූදිත
සාලියවැව ප්‍රදේශයේ යම් භික්ෂුවක්

ඇවතේ ස්වභාවය: සඞ්ඝාදිසෙස

අදාළ ශික්ෂාපදය: කායසංසග්ග ශික්ෂාපදය

සබැඳිය: