ඩිලාන් පංචන සහ වජිර අසංක නාඋයන සේනාසනය සහ සංඝයා කෙටවූ බවට චෝදනාවක්

Submitted by admin on බදා, 12/08/2021 - 12:13
දිනය
චෝදක
කිරුළපනේ ධම්මවිජය හිමි
චූදිත
ඩිලාන් පංචන, වජිර අසංක