සේරුවිල මංගල මහා විහාරය නිගණ්ඨ අසපුවක් කිරිමේ මෙහෙයුම