දෙබිඩි ජිවිතයක් ගතකරන අමන චීවර ධාරියා

Submitted by admin on අග, 06/08/2021 - 19:13
දිනය
චෝදක
මිසදිටුගත් ඉන්දික පචවත්ත
චූදිත
ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල්හාමි; වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි; ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනයේ කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි, මාන්කඩවල නන්දරතන හිමි, මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි; ඩිලාන් පංචන ජයසිංහ මහතා