සේරුවිල අල්ලාගන්න දේශපාලන බලය යොදවන කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද භික්ෂුව