ථෙරවාද බෞද්ධ සම්ප්‍රදායට විරුද්ධව යන අසපු සම්ප්‍රදාය

Submitted by admin on අග, 06/01/2021 - 16:38
දිනය
චෝදක
පිටිදූවේ පකිස්බූරු පාර්ශවයේ දොඩම්පහල රාහුල
චූදිත
ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල්හාමි