අස්ගිරි මහානායක හට සමන්ත බද්‍ර හිමි දුන් පිළිතුර

Submitted by admin on බ්‍රහස්‌, 09/03/2020 - 20:26
දිනය
චෝදක
පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා, සියම් නිකාය
චූදිත
අස්ගිරි මහානායක, දේවදත්ත පරපුර