කිරුළපනේ ධම්මවිජය හිමි ප්‍රාදේශීය සංඝයාගෙන් වෙන්ව, ගම්මුන්ගෙන් වෙන්ව ශාසන විනාශකාරී වැඩපිළිවෙලක යෙදෙන බවට චෝදනාවක්

Submitted by admin on බ්‍රහස්‌, 12/09/2021 - 09:24
දිනය
චෝදක
තිඹිරිපොල සුමංගල හිමි
චූදිත
කිරුළපනේ ධම්මවිජය හිමි