තපෝවනයේ රතන හිමි සහ කිරුළපනේ ධම්මවිජය හිමි යනු ඉස්ලාම් අන්තවාදීන් සහ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදීන් විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලා ලෙස ගොඩනංවන ලද පුද්ගලයින් බවට චෝදනාවක්