ලංකාවේ බෞද්ධ හිත් විකෘති කරන අසපු

Submitted by admin on අග, 06/01/2021 - 12:51
දිනය
චෝදක
උරුලෑවත්තේ ධම්මරක්ඛිත හිමි
චූදිත
ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල්හාමි

ඉහත වීඩියෝවේ ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල්හාමිගේ නම සෘජුව නොකියවේ.

වීඩියෝවේ චෝදනා කිරීම් ඇතත් එම චෝදනා සනාථ කෙරුමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කෙරී නැත. එබැවින් කෙරෙන චෝදනා හුදු මනස්ගාත ස්වරූපයක් ගනී.

සබැඳිය: