කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි ශාසනයට හානි කරනවා

By admin, 22 ජනවාරි, 2021
දිනය
චෝදක
මිසදිටුගත් ඉන්දික පචවත්ත
චූදිත
කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි